Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com

Wpisy z tagiem: szkoła rolnicza

piątek, 01 czerwca 2018
JUBILEUSZ 90-LECIA SZKOŁY W CHWAŁOWICACH 1928-2018

szkoła rolnicza1

JUBILEUSZ

90-LECIA SZKOŁY W CHWAŁOWICACH

1928 - 2018

połączony ze Zjazdem Absolwentów wszystkich roczników

sobota 16 czerwca 2018 r.

szkoła rolnicza2

Przebieg  Jubileuszu 90-lecia Szkoły w Chwałowicach: „Tradycja łączy pokolenia”

9.00 – Rejestracja uczestników, możliwość zakwaterowania i skorzystania z kawiarenki - szkoła, sala nr 7 na parterze

12.00 – Uroczystość Jubileuszowa

13.30 – Wspólne zdjęcie uczestników Jubileuszu

14.00 – Poczęstunek

15.00 – Czas wspomnień – koleżeńskie spotkanie po latach

19.00 – Bal Jubileuszowy

Przez cały czas Jubileuszu otwarty będzie budynek szkoły, sale lekcyjne, teren szkoły, gdzie można odbywać spotkania klasowe.

Szczegóły: http://www.ckuchwalowice.pl

szkoła rolnicza3

szkoła rolnicza4

Fot. z kolekcji Pana J. Czarneckiego

szkoła rolnicza5

Fot. R. Orczykowski 17.04.2017

piątek, 20 stycznia 2017
Stanisław Daniluk (1902-1940)

Daniluk S 1

W kwietniu 1937 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Ludowej Szkoły Rolniczej w Chwałowicach. Odszedł inż. Stefan Targowski a jego miejsce zajął inż. Stanisław Daniluk, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel w szkole rolniczej w Siedlcach, a następnie w Wacynie. Był wybitnym specjalistą w zakresie hodowli bydła, aktywnym działaczem młodzieżowym, członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, działaczem i członkiem kółek rolniczych. Jako dyrektor był kontynuatorem nowatorskiej działalności swojego poprzednika m.in. w zakresie upowszechniania oświaty rolniczej w poszczególnych wsiach. W tym czasie pod jego kierunkiem uczniowie i absolwenci szkoły wspólnie z nauczycielami wydawali własną gazetkę pod nazwą „Chwałowiak”.

Daniluk S 2

Po wybuchu II wojny światowej Stanisław Daniluk był uczestnikiem kampanii wrześniowej a następnie pracował w konspiracji. W pierwszych dniach działań wojennych młodzież szkolna i część personelu brała udział w obronie Starachowic, obsługując działa przeciwlotnicze. Dyrektor dostał się do obozu jeńców wojennych w Radomiu. Dzięki staraniom nauczycielki inż. Zofii Król, która biegle władała językiem niemieckim, udało się go jeszcze pod koniec września uwolnić. W lutym 1940 r. został jednak ponownie aresztowany wraz czterema pracownikami szkoły i gospodarstwa za przechowywanie broni szkolnej, która nie została oddana władzom niemieckim. Po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu w dniu 4 lipca 1940 r. Stanisław Daniluk i dwóch pracowników szkoły zostało zamordowanych w czasie jednej z masowych egzekucji na Firleju koło Radomia.

Daniluk S 3

W trzydziestą rocznicę zakończenia II wojny światowej, w dniu 11 maja 1975 r. z inicjatywy dyrektora szkoły mgr. inż. Zygmunta Bratka zostało otwarte Muzeum Szkolne - Sala Pamięci Narodowej a uroczystość tę połączono z wmurowaniem i odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci zamordowanego w 1940 r. inż. Stanisława Daniluka. W październiku 2010 r. w sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie w monumentalnej Golgocie Martyrologii Narodu Polskiego została uroczyście poświęcona kaplica upamiętniająca 37 bohaterskich nauczycieli z terenu dawnego powiatu iłżeckiego, z siedzibą w Starachowicach, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Wśród nich znalazło się również miejsce dla dyrektora Ludowej Szkoły Rolniczej w Chwałowicach inż. Stanisława Daniluka.

odsłonięcie1

odsłonięcie2

Opracowano na podstawie: J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach 1928-1998, Chwałowice 1998, s. 16-17. Fotografie pochodzą z kolekcji Pana J. Czarneckiego.

poniedziałek, 01 lutego 2016
Stefan Wąs i Tadeusz Telatycki - Projektanci budynków Szkoły Rolniczej w Chwałowicach

budynek szkoły

Budynek szkoły rolniczej. Fot. z kolekcji Pana J. Czarneckiego

Budynki Szkoły Rolniczej w Chwałowicach zaprojektowane zostały w 1923 r. przez architektów: inż. Stefana Wąsa oraz inż. Tadeusza Telatyckiego.

budynek szkoły2

Budynek szkoły rolniczej. Fot. z kolekcji Pana J. Czarneckiego

Przy wyborze krakowskiego architekta Stefana Wąsa niewątpliwie znaczenie miał fakt, że opracował on rok wcześniej (1922 r.) projekt odbudowy kościoła św. Ducha w Iłży, a wcześniej w 1920 r. zaprojektował (wraz z Leonem Kruszewskim) kościół w Zemborzynie (gmina Tarłów, powiat opatowski). W tym samym roku, w którym przygotował projekt zabudowy szkolnej w Chwałowicach, Stefan Wąs wykonał dokumentację projektową, na podstawie której wybudowany został w Ostrowcu Świętokrzyskim budynek garbarni należący do Dawida i Jakuba Ledermanów.

akropol

Budynek mieszkalny, którego obecne pozostałości zwane są "akropolem". Fot. z kolekcji Pana J. Czarneckiego

Stefan Wąs był również autorem projektu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie, którego budowę rozpoczęto w 1923 r. Wprawdzie w bardzo wielu opracowaniach – także współczesnych – podawane jest, że projekt był dziełem Stefana Szyllera, jednakże jak się podkreśla na stronie: [http://stefanszyller.pl/obiekty-niezrealizowane/] budowla ta wykonana została w stylu neobarokowym, jaki zaproponował właśnie Stefan Wąs. Z kolei warszawski architekt Stefan Szyller, na zlecenie proboszcza ks. Antoniego Długosza, sporządził w 1904 r. pierwszą neogotycką koncepcję murowanego kościoła, lecz jego projekt nie został nigdy urzeczywistniony.

budynki Wąsa

Budynki zaprojektowane przez Stefana Wąsa. Od lewej: dom czynszowy w Będzinie, garbarnia Ledermana w Ostrowcu Świętokrzyskim, kościoły w Zemborzynie i Ciepielowie

Do obiektów wzniesionych na podstawie planów Stefana Wąsa należy zaliczyć również dom czynszowy M. Jakubowicza przy ul. A. Potockiego 7 w Będzinie (1926 r.) oraz kaplicę cmentarną na ul. Cmentarnej w Zawierciu, która zaprojektowana została w stylu „formizmu” właściwego dla dwudziestolecia międzywojennego a ufundowana w 1934 r. przez Stanisława Holenderskiego.

kaplica cmentarna

Kaplica cmentarna w Zawierciu. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-U-8159

Stefan Wąs uczestniczył ponadto przy opracowaniu unikatowego obecnie dzieła zatytułowanego „Kościoły drewniane Galicji Zachodniej” stanowiącego inwentaryzację poświęconą zabytkom drewnianej architektury kościelnej na obszarze Małopolski znajdującej się wówczas pod zaborem austriackim. W latach 1913-1916 ukazały się trzy zeszyty pod redakcją Feliksa Kopery a przy współpracy Leonarda Lepszego, Franciszka Miączyńskiego, a także Stefana Wąsa jako autora zdjęć zinwentaryzowanych obiektów. Warto dodać, że był również laureatem konkursu na projekty nagrobków na mogiły pojedyncze i zbiorowe oraz uporządkowanie już istniejących cmentarzy, zorganizowanego w 1916 r. przez Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, Warsztaty Krakowskie, Muzeum Techniczno - Przemysłowe w Krakowie oraz Związek Towarzystw Ochrony Piękności Kraju.

budynek szkoły3

Budynek szkoły rolniczej. Fot. Ł. Smaga 18.04.2015

Tadeusz Telatycki zaprojektował natomiast „Dom Urzędniczy” przy ul. Żeromskiego w Kielcach. Obiekt ten został wzniesiony w celu zakwaterowania urzędników pochodzących z Galicji i Warszawy, którzy byli potrzebni do obsadzenia stanowisk w administracji utworzonego w 1919 r. województwa kieleckiego. 

dom urzędniczy

Dom Urzędniczy w Kielcach zaprojektowany przez Tadeusza Telatyckiego

Stefan Wąs i Tadeusz Telatycki współpracowali ze sobą nie tylko przy wykonaniu w 1923 r. projektu budynków Szkoły Rolniczej w Chwałowicach. Wspólnie zaprojektowali również w 1935 r. kamienicę przy ul. Orlej 26 w Sosnowcu. W tym samym roku w Sosnowcu powstał Związek Kierowników Budowy Zagłębia Dąbrowskiego, którego prezesem zarządu został inż. Tadeusz Telatycki, zaś skarbnikiem inż. Stefan Wąs. Zadaniem związku była obrona praw zawodowych kierowników budowy.

sobota, 14 lutego 2015
Hitlerowskie plany wobec Szkoły Rolniczej w Chwałowicach

W numerze 36 gadzinowskiego, polskojęzycznego „Kuriera Częstochowskiego” z dnia 13 lutego 1941 r. ukazał się przytoczony poniżej artykuł pt. „Przyszli pionierzy ulepszonej gospodarki. Pierwsze zawodowe szkoły rolnicze na terenie dystryktu radomskiego”:

Alfred Toepper

Przed kapliczką w Chwałowicach. Po lewej stronie Alfred Toepper, w latach 1942-44 kierownik Szkoły Rolniczej.

"Radom 12 lutego. Sprawa podniesienia poziomu gospodarki rolnej na terenie Generalnego Gubernatorstwa należy do bardzo ważnych i pilnych, zwłaszcza obecnie w okresie t. zw. gospodarki wojennej. Mimo bowiem wybitnie rolniczego charakteru obszarów Gubernatorstwa, kultura rolna stoi tu dotąd na poziomie na ogół bardzo niskim, wskutek czego wydajność ziemi jest niewielka a nędza na wsi bardzo wielka. Wprawdzie już przed wojną starano się o podniesienie poziomu gospodarki rolnej i hodowlanej a wysiłki w tym kierunku czynił zarówno samorząd gospodarczy, mianowicie Izby Rolnicze, które zakładały swoje szkoły rolnicze i utrzymywały specjalnych instruktorów rolniczych, jak i rząd przez finansowe popieranie tych wysiłków, ale owoce stąd nie zaznaczyły się jeszcze dość skutecznie. Obecnie przystąpiły władze niemieckie do zorganizowanej akcji w kierunku lepszego wyzyskania bogactw ziemi, a więc podniesienia poziomu gospodarki rolnej i hodowlanej celem zwiększenia wydajności rolnictwa i podniesienia skali życiowej polskiej wsi. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie powołanie do życia zawodowych szkół rolniczych i umożliwienie młodzieży wiejskiej wykształcenia się w zawodzie. Na terenie dystryktu radomskiego utworzone zostaną już w najbliższej przyszłości 3 takie szkoły, a mianowicie w Zwoleniu pod Radomiem, w Chwałowicach pod Iłżą i w Rożnicy pod Jędrzejowem. Kierownictwo tych szkół powierzono byłym ich kierownikom a grono nauczycielskie składać się będzie z sił fachowych. Program 1-rocznego kursu obejmuje poza lekcjami teoretycznymi ćwiczenia praktyczne na szkolnym polu doświadczalnym zarówno z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa wraz z warzywnictwem jak z zakresu hodowli bydła, nierogacizny i drobiu. W zakresie rolnictwa praktyka i teoria obejmować będzie naukę intensyfikacji rolnictwa i wskazanie sposobów najkorzystniejszego uprawiania ziemi celem wzmożenia produkcji rolnej, a przede wszystkim stosowanie nawozów na wzór metod używanych w rolnictwie na zachodzie Europy. Chodzić także będzie o nauczenie młodego pokolenia rolników polskich odpowiedniego obchodzenia się z żywym inwentarzem, przede wszystkim więc o zwiększenie mleczności krów, która obecnie znajduje się na poziomie ubolewania godnym. W ten sposób przygotowana do swego zawodu młodzież wiejska będzie mogła nie tylko przyczynić się do zwiększenia produkcji rolnej kraju, ale także wzbogacić swoje własne gospodarstwa i zapewnić im większą rentowność. Bo według założenia władz niemieckich, mianowicie kierownictwa wydziału szkolnictwa zawodowego przy Dystrykcie w Radomiu, wychowankowie tych szkół mają być niejako pionierami wysoko postawionego rolnictwa na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Podniesienie poziomu rolnictwa i zwiększenie wydajności gospodarki rolnej na terenie Gubernatorstwa leży zresztą w interesie samej Rzeszy. Nauka w wymienionych zawodowych szkołach rolniczych będzie bezpłatna, a jedynie za utrzymanie w internatach przy tych szkołach opłacać będą wychowankowie około 25 zł miesięcznie. Drobny ten stosunkowo wydatek opłaci się stokrotnie, kiedy młodzież wróci z tych szkół na rolę i wykorzysta zdobyte tam wiadomości. Należy więc spodziewać się, że wiejska młodzież polska zgłosi się licznie do szkół rolniczych w Zwoleniu, Chwałowicach i Rożnicy, aby skorzystać z tak dobrej sposobności do taniego nabycia cennych wiadomości fachowych. Wszyscy młodzi wieśniacy, którzy pragną zdobyć wykształcenie zawodowe winni zgłosić się jak najprędzej do kierowników wymienionych szkół, celem uzyskania bliższych informacji i zapisania się na kurs. Otwarcie szkół nastąpi z dniem 1 kwietnia b. r. (rd)."

niedziela, 08 lutego 2015
Stanisława Gąsiorowska (1922 - 2015)

Pani Stasia

„Pani Stasia”, absolwentka Szkoły Rolniczej w Chwałowicach, a następnie pracująca w niej jako główna księgowa zmarła pod koniec stycznia tego roku. Na zdjęciu po prawej stronie.

sobota, 21 grudnia 2013
Szkoła Rolnicza kiedyś i dziś

szkoła1

szkoła2

szkoła3

szkoła4

szkoła5

szkoła6

Powyższe fotografie pochodzą z kolekcji Pana Jana Czarneckiego.

szkoła7

Fot. Ł. Smaga 25.04.2010

szkoła8

Fot. Ł. Smaga 19.05.2013

wtorek, 17 września 2013
Zaproszenia studniówkowe

W czasach, w których usługi, w tym poligraficzne nie były tak powszechne i dostępne jak obecnie pozostawało liczyć na własną inwencję, stworzyć coś swojego i oryginalnego. Dzięki temu wszystko, co wychodziło spod rąk miało swoją historię i duszę. Poniżej przykłady zaproszeń studniówkowych z lat 70-tych.

zaproszenie1

zaproszenie2

zaproszenie3

zaproszenie4

zaproszenie5

zaproszenie6

sobota, 27 października 2012
Historia Szkoły Rolniczej w Chwałowicach. III. Okres powojenny (1945-1958).

lzs

W pierwszych dniach po wyzwoleniu budynek szkoły służył szkoleniu milicjantów, który prowadził Jan Sońta ps. „Ośka”. W dniu 11 lutego 1945 r. pełnomocnik Rządu Tymczasowego podpisał akt mianowania inż. Andrzeja Wrzesińskiego na komisarza państwowego majątku szkoły, który wraz z wieloletnim nauczycielem Franciszkiem Grzególcem przystąpił do prac organizacyjnych nad uruchomieniem szkoły.

wrzesiński

Kierownictwu udało się zorganizować 8-osobowy zespół pedagogiczny i przystąpiono do rekrutacji młodzieży. Dnia 1 marca 1945 r. grupa 44 uczniów rozpoczęła się nauka w Gimnazjum Rolniczym. W maju tego samego roku do Chwałowic przybył przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego inż. Janusz Pniewski, celem przeprowadzenia kontroli, w wyniku której Andrzej Wrzesiński otrzymał nominację na dyrektora. Szkoła od władz powiatowych otrzymała subwencję w kwocie 25 tys. zł na remont budynku i dalszy rozwój, a także majątek w jego otoczeniu o obszarze ok. 60 ha. Kapitalny remont budynku przeprowadzono w roku szkolnym 1947/48, w czasie którego nauka została zawieszona z uwagi na zmianę struktury i profilu nauczania w szkołach rolniczych. W dniu 3 listopada 1948 r. rozpoczęła się nauka w 4-letnim Liceum Rolniczym, którą rozpoczęło w dwóch klasach 110 uczniów, w tym 2 uczennice. Dyrektorem został inż. Stefan Różycki.

dyrektorzy3

Z dniem 1 września 1951 r. Liceum Rolnicze zostało przeniesione do Bałtowa a w Chwałowicach powołano Państwową Szkołę Praktyków Specjalistów Spółdzielni Produkcyjnej, której kierownikiem został Witalis Denkowski. Nauka trwała 11 miesięcy, od 15 stycznia do 20 grudnia. W 1952 r. nastąpiła kolejna zmiana szkoły na Podstawową Szkołę Rolniczą Rachunkowości POM, która istniała do 1954 r., przy czym organizacja i program nauczania w zasadzie nie uległy zmianie. Kandydatów do szkoły przyjmowano za to na podstawie skierowań z Wojewódzkiej Rady Narodowej.

dyrektorzy4

Od sierpnia 1952 r. pracą szkoły kierował Piotr Szczepańczyk, zaś od stycznia 1954 r. Ludwik Pokutyński. W 1955 r., zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa, prowadzone były kursowe szkolenia pracowników służby rolnej, instruktorów ochrony roślin, chmielarzy, pszczelarzy, księgowych i instruktorów bhp. Z dniem 1 września 1955 r. uruchomiono 4-letnie Państwowe Technikum Rachunkowości Spółdzielczości Produkcyjnej. W 1957 r. przedłużono naukę w technikum o jeden rok i przemianowano je na Państwowe Technikum Rachunkowości Rolnej. We wrześniu 1958 r. funkcję dyrektora objął na jeden rok Władysław Kwiatkowski. Technikum było jedyną szkołą rolniczą na terenie powiatu i jedyną o tym kierunku specjalizacji w województwie kieleckim.

dyrektorzy5

Opracowano na podstawie: J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach 1928-1998, Chwałowice 1998, s. 18-22; J. Błaszczyk, R. Bielecka, M. Stawczyk, J. Kwiatkowski, M. Gierasiński, 80 lat szkół w Chwałowicach 1928-2008. Jubileusz 80-lecia szkół w Chwałowicach, Chwałowice 2008, s. 8-9. Z tych książek zaczerpnięte zostały również zdjęcia zamieszczone w tekście.

środa, 12 września 2012
Historia Szkoły Rolniczej w Chwałowicach. II. Okres II wojny światowej.

szkoła 1942

Działalność dydaktyczna szkoły została przerwana przez wybuch wojny. Młodzież i część personelu uczestniczyła w działaniach wojennych, w tym w obronie Starachowic przy obsłudze dział przeciwlotniczych. Obiekt szkoły został zajęty przez ok. 100 mieszkańców wsi Piłatka, która została poważnie zniszczona i spalona w czasie bitwy o Iłżę w dniach 8-9 września. Schronienie otrzymali również ranni żołnierze polscy. Dyrektor Stanisław Daniluk dostał się do obozu jeńców wojennych w Radomiu. Dzięki staraniom nauczycielki Zofii Król udało się go jeszcze we wrześniu uwolnić. W lutym 1940 r. został ponownie aresztowany wraz czterema pracownikami szkoły i gospodarstwa za przechowywanie broni szkolnej, która nie została oddana władzom niemieckim. W dniu 7 lipca 1940 r. dyrektor i dwóch pracowników zostało rozstrzelanych na Firleju koło Radomia.

toepper

Władze okupacyjne zezwoliły na otwarcie rocznej szkoły pod nazwą Komunalna Szkoła Rolnicza dla Chłopców, w której naukę rozpoczęto w dniu 15 maja 1942 r. i kontynuowano przez dwa kolejne lata. Kadrę pedagogiczną w tym czasie tworzyli: kierownik szkoły Alfred Toepper, Franciszek Grzegolec, Stanisław Nowak. Równolegle prowadzone było tajne nauczanie a szkoła, mimo że pracowała pod nadzorem niemieckim spełniała ważną funkcję oświatowo-wychowawczą oraz patriotyczną. W dniu 15 września 1944 r. nastąpiło zakończenie nauki a budynki szkolne zostały zajęte przez wysiedlone z Warszawy kobiety z dziećmi, które przebywały w szkole do grudnia tego roku, a następnie przez przyfrontowe wojska niemieckie do czasu wyzwolenia. Niemcy podczas pobytu zdążyli niestety zniszczyć księgozbiór oraz cenne dokumenty dotyczące działalności szkolnej.

szkoła1942_

Opracowano na podstawie: J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach 1928-1998, Chwałowice 1998, s. 17-18; J. Błaszczyk, R. Bielecka, M. Stawczyk, J. Kwiatkowski, M. Gierasiński, 80 lat szkół w Chwałowicach 1928-2008. Jubileusz 80-lecia szkół w Chwałowicach, Chwałowice 2008, s. 8. Z tych książek zaczerpnięte zostały również zdjęcia zamieszczone w tekście.

wtorek, 14 sierpnia 2012
Historia Szkoły Rolniczej w Chwałowicach. I. Okres przedwojenny.

szkoła1935

W dniu 9 lipca 1920 r. Sejm uchwalił ustawę o szkołach rolniczych, w oparciu o którą w dniu 27 lipca 1920 r. Ministerstwo Rolnictwa opracowało i przekazało do realizacji program dla ludowych szkół rolniczych zakładający powstanie w każdym powiecie szkoły rolniczej dla chłopców oraz szkoły gospodarstwa miejskiego dla dziewcząt. W 1921 r. Sejmik Iłżecki podjął uchwałę o przystąpieniu do budowy szkoły rolniczej, a jeszcze jesienią tego roku z majątku państwowego Chwałowice wydzielono 60 mórg ziemi na potrzeby szkoły, które zostały przekazane w dzierżawę. W 1922 r. powstała na tym terenie cegielnia celem produkcji cegieł, z których do roku 1928 ostatecznie wybudowano gmach szkolny, budynek mieszkalny dla nauczycieli i budynek gospodarczy. Budynek szkolny dominował swoją sylwetką nad okolicą. Wysoki dach, kryty czerwoną dachówką na tle zieleni dodawał mu uroku. Był to piętrowy budynek z czerwonej cegły, otynkowany, w połowie podpiwniczony i skanalizowany. Wodę czerpano z miejscowego ujęcia za pomocą kieratu napędzanego wołem, a później końmi. Oprócz sal przeznaczonych do nauki budynek miał pomieszczenia internatu, a także znajdującą się na parterze stołówkę z dużą jadalnią oraz świetlicę.

nauczyciele1929

W dniu 10 listopada 1928 r. nastąpiło otwarcie Ludowej Szkoły Rolniczej w Chwałowicach i nadanie jej imienia „11 listopada”. W dniu 16 stycznia 1929 r. rozpoczął się pierwszy rok nauki dla 27 uczniów. Zadaniem szkoły było przygotowanie chłopców w ciągu 11 miesięcy do wzorowego prowadzenia gospodarstwa rolnego i działalności społecznej w środowisku wiejskim. Pierwszym dyrektorem szkoły został inż. Zygmunt Buczyński, który piastował tę funkcję przez rok. Pozostałymi nauczycielami byli: inż. Irena Buczyńska, inż. Stanisław Szczuka i Jan Lelkiewicz. Nad prawidłowością funkcjonowania placówki czuwała Komisja Szkolna, w skład której wchodzili: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, obwodowy inspektor szkolny, dyrektor szkoły oraz 3 członków wybranych przez Radę Powiatową. W 1930 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił inż. Stefan Kaliński.

dyrektorzy1

Do 1931 r. szkołę ukończyło 45 absolwentów. W 1931 r. z powodu kryzysu gospodarczego nastąpiła przerwa w nauczaniu. Po kilku miesiącach funkcję dyrektora objął inż. Stefan Targosz i ponownie uruchomiono działalność dydaktyczną w styczniu 1932 r. dla 16 uczniów. W kwietniu 1937 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, które objął inż. Stanisław Daniluk. Szkoła w okresie międzywojennym była terenem zjazdów gospodarczych, prowadziła konkursy ogólnorolnicze, ściśle współpracowała z Towarzystwem Rolniczym, organizowała wycieczki do wzorcowych gospodarstw, prowadziła demonstracje, doświadczenia polowe i pokazy. Utrzymywała również ścisłą współpracę z byłymi wychowankami poprzez organizację kół absolwentów, której owocem było m.in. wydawanie gazetki szkolnej „Chwałowiak” ukazującej się w 1939 r.

dyrektorzy2

Opracowano na podstawie: J. Błaszczyk, M. Smaga, W. Smaga, 70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach 1928-1998, Chwałowice 1998, s. 13-17; J. Błaszczyk, R. Bielecka, M. Stawczyk, J. Kwiatkowski, M. Gierasiński, 80 lat szkół w Chwałowicach 1928-2008. Jubileusz 80-lecia szkół w Chwałowicach, Chwałowice 2008, s. 7-8. Z tych książek zaczerpnięte zostały również zdjęcia zamieszczone w tekście.