Tagi
Wszelkie informacje, zdjęcia i materiały na temat Chwałowic mile widziane i żmudnie poszukiwane. Proszę się nimi dzielić, a być może znajdzie się też dla nich miejsce w tym miejscu. email: bagyage@gmail.com
niedziela, 25 października 2015
Fałszywy trop

To mogło być ciekawe odkrycie, ale okazało się niestety fałszywym tropem. Mianowicie w artykule naukowym Anny Marciniak zatytułowanym „Budownictwo obronne w Liber Beneficiorum Jana Długosza a realia archeologiczne” opublikowanym w 12 numerze czasopisma „Folia Archaeologica” z 1991 r. - serii wydawniczej Uniwersytetu Łódzkiego (Acta Universitatis Lodziensis) - pojawiła się na stronie 183 wzmianka o istnieniu średniowiecznego folwarku typu obronnego (militarnego) w Chwałowicach obok Iłży. Przedmiotowy obiekt autorka zlokalizowała w tym miejscu na podstawie informacji zaczerpniętych z dzieła Jana Długosza (1415-1480; kronikarza, historyka, duchownego, geografa, dyplomaty, wychowawcy synów Kazimierza Jagiellończyka) zatytułowanego „Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis”. Była to księga (spis) beneficjów, dóbr i przywilejów diecezji krakowskiej, sporządzona dla celów statystycznych i podatkowych. Anna Marciniak w swoim artykule odwołała się do stron 461-462 tomu pierwszego dzieła Jana Długosza. Pozwoliło to na sięgnięcia do źródła podanej informacji i okazało się, że jest ona nieprawdziwa. Pomyłka wynikła zapewne stąd, że nazwa „Chwałowice” pojawia się jako oznaczenie 6 miejsc: dzielnicy Rybnika oraz pięciu wsi: (a) w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice, (b) w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Bogdaniec, (c) w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Iłża, (d) w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem, (e) w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Pińczów.

Chwałowice z baszty

Widok Chwałowic z baszty na zamku w Iłży. Fot. Ł. Smaga 04.05.2014 

Na stronie 461-462 tomu pierwszego dzieła „Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis”, według wydania z 1863 r. Aleksandra Przeździeckiego (1814-1871), faktycznie znajduje się wzmianka na temat Chwałowic. Jednakże zaczyna się ona od słów: „Phalowicze, villa sub parochia ecclesiae de Kiye sita (…)”, co oznacza, że chodzi o Chwałowice będące wsią w parafii kościelnej w Kijach. Zatem informacja dotyczy Chwałowic położonych obecnie w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Pińczów, które w okresie średniowiecznym należały do parafii Kije.